• مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی
  • لوکیشن دفتر برخوردار
  • مسئول شبکه برخوردار : مهندس حمید رضا نریمانی
error: