نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
 مهندس محمدرضا رهرو  مسئول رودخانه
 مهندس علی اصغر شفیعی  کارشناس رودخانه
 مهندس عباس دینی  کارشناس رودخانه
error: