آقای مهندس حمیدرضا فرهبد مدیر برنامه ریزی
آقای مهندس جواد رشیدی فر کارشناس GIS
آقای علی گوگردی امور برنامه ریزی – روابط عمومی

 

 

error: