نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
آقای حمید رضا فرهبد مدیر برنامه ریزی
آقای جواد رشیدی فر کارشناس GIS

error: