نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
آقای احمد رضا حیدری مدیر مالی و اداری
آقای مهران رزمجو مسئول حسابداری
آقای ساعد اکبری کارشناس حسابداری
آقای مهدی نزاکت کارشناس امور مشترکین
error: