نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
مهندس حمید رضا احمد پور مسئول نگهداری وتعمیرات
مهندس ایمان اعرفی کارشناس تعمیرات اساسی
مهندس حسین کاظمی کارشناس تعمیرات جزئی
error: