نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
مهندس محمدرضا قلمکاریان نژاد مسئول کنترل و ساماندهی پساب
مهندس ناصر دهقانی کارشناس کنترل و ساماندهی پساب
 
error: