نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
مهندس محمدرضا قلمکاریان نژاد مسئول کنترل وساماندهی پساب
مهندس ناصر دهقانی کارشناس کنترل وساماندهی پساب
 
error: