مدیران

شرکت میراب زاینده رود

اعضای هیئت مدیره

محمد ممتاز پور

 

رئیس هیئت مدیره

علی بصیر پور

 

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن مصلحی

 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 

error: