مدیران

شرکت میراب زاینده رود

اعضای هیئت مدیره

image

سید علی موسوی مورنانی

 

رئیس هیئت مدیره

image

سید محمد علی آبدار اصفهانی

 

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن مصلحی

 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 

error: