مدیران

شرکت میراب زاینده رود

اعضای هیئت مدیره

image

حسین اکبری

 

رئیس هیئت مدیره

image

سید محمد علی آبدار اصفهانی

 

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن مصلحی

 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 

error: