• مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی
  • لوکیشن دفتر تیران وکرون
  • مسئول شبکه تیران و کرون:مهندس محمد رضا حاجیان
error: