• مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی
  • لوکیشن دفتر برخوار، تلفن دفتر: 45411286-031
  • مسئول شبکه برخوار : مهندس جواد عباس زاده
error: