• مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی
  • لوکیشن دفتر رودشتین، تلفن دفتر: 38732004-031
  • مسئول شبکه رودشتین: آقای فرزاد رئیسی
  • کارشناس شبکه رودشت شمالی: مهندس علیرضا مومن زاده
  • کارشناس شبکه رودشت جنوبی: مهندس مجتبی عباسی
error: