نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
مهندس سید مهدی حسینی مسئول شبکه انهار سنتی 
آقای سعید رحمانی کارشناس شبکه انهار سنتی  

             شماره تلفن دفتر: 52446626-031   

error: