نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
مهندس حمیدرضا فرهبد مدیر واحد برنامه ریزی
مهندس جواد رشیدی فر مسئول واحد GIS
آقای علی گوگردی کارشناس روابط عمومی و برنامه ریزی
خانم مهندس مردانی کارشناس GIS و مسئول آموزش
error: