نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
آقای احمد رضا حیدری مدیر مالی و اداری
آقای مهران رزمجو مسئول حسابداری
آقای ساعد اکبری کارشناس حسابداری
آقای مهدی نزاکت مسئول کارگزینی
آقای مهدی تائبی کارشناس حسابداری
          نام و نام خانوادگی          نوع مسئولیت
    خانم کتیرایی              کارشناس حسابداری
         آقای امیر رمضانی         جمع دار اموال
error: