نام و نام خانوادگی نوع مسئولیت
مهندس مختار باقری مدیر تعمیرات و نگهداری
مهندس ایمان اعرفی کارشناس تعمیرات اساسی
مهندس حسین کاظمی کارشناس تعمیرات جزئی
error: