• مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی
  • شماره تلفن دفتر: 52446625-031
  • مسئول شبکه نکوآباد : مهندس فرهود کیوان پور
error: