• مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی
  • لوکیشن دفتر در محل سد نکوآباد، تلفن دفتر: 52446625-031
  • مسئول سد و شبکه راست نکوآباد: مهندس حسن جباری
  • مسئول شبکه چپ نکوآباد: مهندس قاسم احمدپور
  • کارشناس دفتر اشترجان: مهندس ابراهیم حجازی 37582749-031
  • کارشناس دفتر نجف آباد: مهندس امیر سامان خاندانی 42315015-031
  • کارشناس دفتر خمینی شهر: مهندس محمدجواد فتاحیان 33633669-031
error: