مدیران

شرکت میراب زاینده رود

اعضای هیئت مدیره

image

مرتضی غضنفرپور

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 

image

سید محمد علی آبدار اصفهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

image

حسین اکبری

رئیس هیئت مدیره

error: