مشخصات ثبتی شرکت

   شماره ثبت: 8731                            نوع ثبت: سهامی خاص

   تاریخ ثبت: 1370/12/20                     تاریخ تاسیس: 1370/12/20 

   شماره شناسه ملی: 10260298225         کد اقتصادی: 411176731575

   کد پستی 8158183357                    وب سایت: www.mirabco.ir

 

راه های ارتباطی

   تلفن: 5-03132610624 

   فکس (نمابر): 03132610627 

   ایمیل:  info@mirabco.ir

   آدرس: اصفهان، خیابان آبشار سوم، جنب گلخانه آبشار، تاسیسات سد آبشار

ارائه نظرات و پیشنهادات 

error: