نگهداری و تعمیر شبکه آبیاری کمانه از شهرستان سمیرم

جوشکاری قسمت های آسیب دیده لوله 355 میلی متر شبکه آبیاری کمانه توسط نیروهای مجرب و متخصص.

نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری رودشتین

اجرای تعمیرات اساسی ( رگلاژ- شفته ریزی-بتن ریزی ) توسط نیرو های مجرب و متخصص .

نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری نکو آباد

تعمیر و اجرای بتن مسلح، مقطع کانال اصلی شبکه راست نکو آباد، توسط نیوروهای مجرب و متخصص .

error: