جدیدترین مقالات برگزیده

_

چاپ مقاله مرتبط با شبکه آبیاری و زهکشی رودشتین در کتاب water saving in agriculture از انتشارات ICID، توسط مدیرعامل محترم شرکت میراب زاینده رود جناب آقای مهندس مرتضی غضنفرپور

کتاب صرفه‌جویی آب کشاورزی
ناشر: کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی

احداث لت ها در شبكه رودشت
نویسنده: سید مرتضی غضنفرپور

سازگاري با كم آبي شبکه نكوآباد
نویسنده: سید مرتضی غضنفرپور

error: